Cisco VG202XM Analog Voice Gateway (VG202XM), VG202XM